09 грудня 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

08 грудня 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

07 грудня 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

06 грудня 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

26 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

25 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

24 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

23 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

22 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

19 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

18 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

17 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

16 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

15 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

12 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

Пошук
Розширений пошукГоловна » Обговорення проекту
версія для друку
6 серпня 2010

 

Проект

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                              2010 р.  

 

 

Державна

цільова економічна програма

„Українське вугілля ” на 2010-2015 роки

 

Мета Програми

 

     Метою Державної цільової економічної програми „Українське вугілля ” (далі – Програма) є кардинальне підвищення економічної ефективності роботи підприємств вугільної промисловості та досягнення обсягів видобутку вугілля, необхідних для задоволення потреб національної економіки.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

         Можливі чотири основні варіанти  розв’язання проблеми:

         Перший - максимальне збереження і нарощування існуючого виробничого потенціалу галузі за умов проведення докорінного технологічного оновлення виробництва, значного збільшення обсягів інвестиційних ресурсів (в тому числі і за рахунок державних коштів), підвищення ефективності державного управління, залишаючи підприємства переважно у державній власності.

         Другий - активізація реструктуризації галузі, формування і сприяння розвитку лише перспективної групи шахт -  інвестиційно привабливих, потенційно рентабельних, які задовольнять потребу економіки у вугіллі в обсягах, які спроможні виробити рентабельні підприємства та приватизація таких підприємств в перспективі.

Третій - активізація роздержавлення та масова приватизація шахт вже в найближчі роки не залежно від їх нинішнього фінансово-економічного стану з послідуючим наданням державної підтримки вуглевидобувним підприємствам не залежно від форм власності за об’єктивними умовами господарювання (в залежності від ступеню складності гірничо-геологічних умов). 

         Четвертий - економічно, екологічно та соціально обґрунтоване ефективне збереження існуючого виробничого потенціалу галузі за умов якомога скорішого технологічного оновлення виробництва, поступової реструктуризації та удосконалення структури шахтного фонду, роздержавлення та приватизації інвестиційно привабливих потенційно рентабельних підприємств та активізація процесу закриття шахт, що вже перебувають в стадії  ліквідації. 

         Перший варіант побудований на принципі максимізації обсягів видобутку власного вугілля і спрямований на посилення енергетичної безпеки держави. Він потребує значних державних коштів як для розвитку підприємств, так і постійної державної підтримки неперспективних шахт, передбачає посилення державного впливу на розвиток галузі,  що є певним відходом від ринкових засад, оскільки вугілля має видобуватись за любих витрат, а не економічно виправданих.

         Другий варіант має за мету якомога скоріше скоротити державну підтримку вугільної промисловості та залучити приватні інвестиції для розвитку галузі. Він пов’язаний з великими ризиками щодо перспектив розвитку середньо- та малопотужних шахт, бо вони для забезпечення роботи на рентабельному рівні потребують не лише значних інвестицій, але й надзвичайно високого рівня менеджменту. Ці ризики можуть призвести до занепаду вуглевидобувних підприємств, зменшення обсягів видобутку вугілля та посилення загроз енергетичній безпеці держави.

         Третій варіант ґрунтується на поєднанні вимог енергетичної безпеки  держави та принципів ринкової економіки, передбачає еволюційний розвиток галузі з функціонуванням вуглевидобувних підприємств різних форм власності, ефективне сучасне технологічне оновлення виробництва із залученням інвестицій з різних джерел, підвищення ефективності функціонування шахт і розрізів, нарощування обсягів видобутку власного вугілля.  Цей варіант розвитку вугільної промисловості потребує значних фінансових ресурсів, у тому числі, з державного бюджету.

Четвертий варіант ґрунтується на відмові в перспективі від державної підтримки галузі і побудований на пріоритеті суто ринкових принципів, відповідно до яких в експлуатації мають залишитись лише шахти, спроможні забезпечити фінансування своєї роботи та подальший розвиток і які в перспективі можуть бути приватизовані. На першому етапі він також потребує значних державних коштів як для модернізації перспективних шахтах, так і для дострокового закриття та ліквідації безнадійно збиткових неперспективних  шахт. Проте в наступні роки, як показує досвід приватизованих вугледобувних підприємств, завдяки вкладанню приватних інвестицій в достатніх обсягах і приходу ефективного власника, шахти реалізовують свій наявний потенціал і стають конкурентоспроможними. Закриття і ліквідація неперспективних  шахт здійснюється в соціально прийнятних обсягах паралельно зі створенням нових робочих місць і в строгій ув’язці з реальними можливостями працевлаштування шахтарів. Кінцевим результатом має стати значне збільшення обсягів видобутку вугілля, підвищення ефективності його видобування, зменшення навантаження на державний бюджет.

Найбільш прийнятним для практичної реалізації є четвертий варіант, бо він враховує досвід реформування вугільної промисловості в різних країнах світу, враховує нинішні економічні, екологічні і, головне, соціальні умови (вугільні шахти несуть велике соціальне навантаження, зокрема вони є містоутворюючими для 120 малих міст і селищ), а також вимоги забезпечення енергетичної безпеки держави. Цей варіант  розвитку галузі відповідає положенням Програми економічних реформ України на 2010 -2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 

Проблему планується розв’язати шляхом:

– поліпшення фінансово-економічного стану вугільних підприємств;

– створення необхідної законодавчої бази для здійснення реформ;

– формування сприятливого інвестиційного клімату та умов для  приватизації підприємств вугільної промисловості;

лібералізації ринку вугільної продукції, механізми збуту та ціноутворення;

– вдосконалення механізму субсидування для досягнення  беззбитковості підприємств галузі та зниження навантаження на бюджет;

приватизації життєздатних підприємств галузі та закриття безнадійно збиткових шахт;

– запобігання негативних соціально-економічних наслідків процесів структурних перетворень у галузі.

Реформа вугільної галузі має бути тісно пов'язана з розвитком суміжних галузей промисловості, насамперед електроенергетики.

 

Завдання і заходи

 

Основними завданнями Програми є:

Удосконалення законодавчої бази та системи

управління вугільною промисловістю

Передбачається розроблення законодавчих актів, необхідних для забезпечення подальшого розвитку вугільної галузі.

Створюється законодавча база для прискорення процесів роздержавлення у вугільній галузі з урахуванням її особливостей, а також розробляються  механізми вдосконалення державного субсидування вугледобувних підприємств з урахуванням норм і вимог СОТ та ЄС. Удосконалюється законодавча база,  яка визначає основні засади функціонування ринку вугільної продукції та механізмів збуту та ціноутворення.

Для цього передбачається:

– зняття вимоги закуповувати енергетичне вугілля підприємствами державної теплової генерації тільки в ДП «Вугілля України»;

– ліквідація ДП «Вугілля України» після завершення поділу шахт на перспективні та на такі, що підлягають закриттю, з переданням останніх в управління Фонду державного майна України;

– формування цін на вугільну продукцію на основі балансу попиту та пропозицій, перехід до торгівлі вугіллям на аукціонах;

– лібералізація імпорту вугілля;

– демонополізація постачань гірничошахтного обладнання.

Удосконалення механізму державної підтримки передбачає:

– перехід на систему прямих субсидій безнадійно збитковим шахтам, на період проведення заходів щодо працевлаштування та соціальної адаптації їх робітників;

– поетапне припинення субсидування операційних витрат державних шахт разом з одночасним збільшенням фінансування на працевлаштування та соціальну підтримку працівників; затвердження комплексного плану соціального захисту вивільнюваних працівників, який передбачатиме створення нових робочих місць, розвиток соціальної інфраструктури, матеріальне забезпечення тощо з визначенням джерел фінансування цих заходів та його погодження з органами  місцевого самоврядування та іншими заінтересованими органами; заморожування загальних видатків підтримки галузі на поточному рівні, не допускаючи його перевищення;

– виділення державних дотацій на технічне переоснащення шахт після розгляду інвестиційних проектів вугледобувних підприємств Мінвуглепрому;

– корпоратизація державних підприємств вугільної галузі та підвищення прозорості фінансової звітності. 

 

Реформування відносин власності

Заходи, що здійснюються у сфері реформування відносин власності, спрямовуються на системну  приватизацію підприємств галузі з метою залучення ефективного власника, отримання недержавних інвестицій і ліквідацію таких явищ, як безгосподарність, збитковість, низька продуктивність праці, високий рівень аварійності та травматизму шахтарів.

Реформування відносин власності включає:

– поділ вугледобувних підприємств за рівнем їх виробничо-економічного потенціалу, з урахуванням обсягів видобутку, потужності, собівартості, наявності запасів вугілля  на:

а) перспективні підприємства, які можуть бути привабливі приватним інвесторам для подальшої приватизації;

б) потенційно перспективні підприємства, які можуть становити інвестиційний інтерес за умови створення особливих сприятливих умов;

в) безперспективні підприємства;

–здійснення заходів щодо передачі на приватизацію решти підприємств галузі, продаж яких може здійснюватися на загальних засадах;

– створення умов для приватизації потенційно перспективних підприємств;

– державна підтримка вивільнених з вугледобувних підприємств працівників, які потребують працевлаштування;

– переведення на баланс держави об'єктів соціальної інфраструктури;

– розробка Галузевої програми приватизації, яка включає перелік, черговість і механізми приватизації підприємств галузі;

– розробка механізму державно-приватного партнерства для застосування на шахтах потенційно перспективної категорії до моменту їх приватизації, закріпленого в програмі приватизації.

Приватизація підприємств галузі проводиться відповідно до положень Законів України “Про приватизацію державного майна”, “Про Державну програму приватизації” та інших нормативно-правових актів.

 

Модернізація та технологічне оновлення основних фондів, подальший розвиток діючих вугледобувних підприємств, створення нових потужностей

 

Передбачається здійснити реконструкцію і технічне переоснащення 83 шахт  сумарною виробничою потужністю 51,6 млн. тонн з приростом потужності після завершення робіт 12,5 млн. тонн, в тому числі до кінця 2015 року – 7,3 млн.тонн. Зважаючи на критичний стан стаціонарного обладнання та його велике значення у забезпеченні безпеки на вугільних шахтах передбачається заміна, ремонт та модернізація 55 вентиляторів головного провітрювання, 50 підіймальних машин, 130 підйомних посудин, 4,2 тис. насосів шахтного водовідливу тощо.

Передбачається завершити будівництво другої черги проектів 2-х діючих шахт, підпорядкованих Мінвуглепрому, яке дозволить ввести в експлуатацію 0,6 млн. т нових потужностей до кінця 2012 року (додаток №6); продовжити будівництво нової шахти (№ 10 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"), яке розпочате до 2010 року  проектною потужністю 0,9 млн. тонн зі здачею в експлуатацію 0,6 млн.тонн потужностей до кінця 2011 року і 0,3 млн.тонн – до кінця 2012 року (додаток №6).

Також передбачається розробити проекти і розпочати будівництво на розвіданих ділянках 3-х нових шахт проектною потужністю 11,1 млн. тонн (додаток №7);

 

Удосконалення структури шахтного фонду, реструктуризація

вугільної та торфодобувної галузей

 

Разом з розширенням виробництва на діючих шахтах, передбачається закриття підприємств вугільної галузі, які відпрацювали запаси вугілля або мають вкрай обмежені виробничі можливості і не мають перспектив ефективного подальшого розвитку навіть із залученням значних інвестицій.

         Для цього передбачається:

- закриття і ліквідація безнадійно збиткових безперспективних шахт в соціально прийнятних обсягах з виконанням соціальних та екологічних заходів, спрямованих на попередження або мінімізацію можливих негативних наслідків, а саме: впровадження системи соціальної підтримки (забезпечення побутовим паливом звільнених шахтарів, виплата пільгових пенсій та допомог за другий рік безробіття), створення нових робочих місць (підтримка малого бізнесу, розвиток «вугільних» міст), перенавчання та працевлаштування вивільнених шахтарів, державна підтримка вивільнених працівників і членів їх сімей щодо добровільного переселення цих сімей в інші регіони з метою забезпечення їх зайнятості;

- завершення раніше розпочатих робіт з закриття і ліквідації шахт - встановлення оптимальної чисельності співробітників, здійснення контролю за терміном і виконанням всього обсягу і видів робіт відповідно до проектів закриття і ліквідації шахт;

- регулювання інтенсивності і визначення строків закриття шахт з урахуванням соціальної і містоутворюючій значимості шахт, а також реальності працевлаштування вивільнених працівників; валютної ефективності економіки і наявності та доцільності витрат валютних ресурсів для збільшення імпорту вугілля або інших енергоносіїв (насамперед природного газу); пропускної здатності інфраструктури (морських портів, залізниці) для збільшення імпорту вугілля; можливостей диверсифікації поставок імпортованих енергоносіїв для забезпечення необхідного рівня енергетичної безпеки держави;

 

Підвищення ефективності використання енергоресурсів

Передбачається реалізації заходів з енерго- і ресурсозбереження, зокрема:

– збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів;

– придбання і впровадження комплексних систем диференційованого обліку витрат електроенергії, електрообладнання для стаціонарних установок з напругою 10 кВ замість 6 кВ;

– проведення енергоаудиту із залученням спеціалізованих організацій;

– впровадження теплових насосів з використанням геотермальної енергії шахтних вод;

– видобуток та утилізація шахтного метану;

– демінералізації шахтних вод для забезпечення питного водопостачання шахтарських міст, що потерпають від нестачі питної води;

– впровадження водовугільного палива замість природного газу і мазуту.

 

Забезпечення інноваційного розвитку вугільної

 

Інноваційний розвиток галузі буде здійснюватися шляхом:

– забезпечення наукового супроводження всіх технологічних процесів вуглевидобутку;

–сприяння широкомасштабному технічному оновленню підприємств вугільної промисловості на основі передових науково-технічних розробок;

   впровадження новітніх технологій і розробок на підприємствах галузі;

 – здійснення заходів з підвищення потенціалу та посилення ролі галузевої науки за науково-технологічним, проектно-конструкторським і дослідно-експериментальним напрямами;

– відновлення  матеріально-технічної бази галузевої науки та підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. 

 

Покращення якості вугільної продукції

Для покращення якості вугільної продукції буде здійснено комплекс заходів, які включають:

реконструкцію ділянок сортування рядового вугілля на поверхневих комплексах 15 шахт;

впровадження механізованої породовиборки та комплексу вибіркового дробіння;

створення безводної технології вилучення пальної маси з рядового вугілля та відвальних порід;

– будівництво установок сухого збагачення вугілля;

покращення якості продуктів збагачення, зниження втрат вугілля з відходами вугільної промисловості;

реконструкцію 4-х існуючих вуглезбагачувальних фабрик і будівництво 11 нових вуглезбагачувальних фабрик ;

розробку нових технологій і устаткування для обробки та збагачення вугільних шламів на вуглезбагачувальних фабриках та установках;

розробку нового обладнання для механізованого опробування та технічного контролю процесів вуглезбагачення для забезпечення випуску якісної товарної продукції відповідно до вимог нормативної документації,

– збільшення обсягів виробництва з вугілля, що видобувається, кондиційної, якісної товарної продукції, яка відповідає потребам споживачів;

– збереження та розширення ресурсів вугільної продукції.

 

Підвищення безпеки праці на підприємствах вугільної промисловості

Підвищення безпеки праці буде здійснюватися шляхом:

– створення та впровадження на шахтах автоматизованої системи комплексної безпеки на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, комплексу технічних засобів для контролю і прогнозу небезпечних ситуацій;

– створення та прискореного впровадження на шахтах нового автоматизованого гірничошахтного обладнання з дистанційним управлінням, що забезпечує застосування  безлюдних, малолюдних та екологічно безпечних технологій;

– інвентаризації та перегляду проектів шахт, в першу чергу, глибоких та особливо небезпечних  на їх відповідність сучасним технологіям видобутку вугілля;

– перегляду норм технологічного проектування шахт; проведення значного обсягу геологорозвідувальних робіт, в тому числі, з метою дослідження та прогнозу метанообільності шахтних полів;

– реконструкції дегазаційних систем на всіх шахтах, небезпечних за газовим фактором, з підвищенням їх ефективності.  

Загальний комплекс заходів з підвищення безпеки праці та обсяги фінансування визначається Державною цільовою програмою підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахто- будівельних підприємствах.

 

Створення ефективної системи видобутку, утилізації та використання газу метану вугільних родовищ

Створення ефективної системи видобутку, утилізації та використання шахтного метану буде здійснюватися шляхом:

– реконструкції та модернізації вакуумнасосних станцій та дегазаційних трубопроводів;

– будівництва когенераційних станцій на шахтному метані;

– придбання обладнання для буріння дегазаційних свердловин з поверхні та оснащення когенераційних установок для виробництва електричної енергії для потреб підприємств вугільної промисловості;

– проведення широкого спектру фундаментальних досліджень газодинамічних явищ і ряду інших наукових досліджень, спрямованих на забезпечення   безаварійної роботи вугледобувних підприємств. 

 

Вирішення еколого-гідрогеологічних проблем

вугледобувних регіонів

Вирішення еколого-гідрогеологічних та соціальних проблем  вугледобувних регіонів включає:

– усунення негативних наслідків діяльності вугледобувних підприємств;

– розроблення інженерних схем захисту територій від підтоплення в Донецькому та Львівсько-Волинському вугільних басейнах;

 – розроблення пілотних проектів захисту територій міст Горлівка та Білозерськ, що зазнали впливу гірничих робіт діючих та закритих шахт з метою покращення життєдіяльності зазначених територій;

– запобігання скидам неочищених шахтних і кар’єрних вод в поверхневі водоймища;

– будівництво комплексів для демінералізації шахтних вод в містах Свердловськ та Антрацит  Луганської області;

– рекультивації порушених земель – перш за все, териконів та плоских відвалів, закладки виробленого простору породою.

Програму передбачається виконати протягом 2010-2015  років.

Завдання та заходи виконання Програми наведені у Додатку 2.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

            Реалізація завдань і заходів Програми дасть змогу забезпечити:

-         прискорений розвиток підприємств вугільної промисловості шляхом

інтенсивної модернізації, активізації ринкових перетворень в галузі та системного усунення кризових факторів;

         -   кардинальне підвищення економічної ефективності роботи шахт за рахунок збільшення рівня концентрації гірничих робіт, посилення ринкових стимулів до скорочення витрат виробництва, запровадження ринкових механізмів ціноутворення, покращення якості вугільної продукції тощо;

        - досягнення обсягів видобутку вугілля, необхідних для задоволення потреб національної економіки;

        - мінімізувати витрати валютних ресурсів на імпорт енергоносіїв;

        - зменшити негативні екологічні наслідки діяльності і раніше розпочатого закриття і ліквідації вуглевидобувних підприємств;

        - попередити або мінімізувати можливі негативні соціально-економічні та екологічні наслідки закриття і ліквідації безнадійно збиткових безперспективних шахт;

        - зменшити навантаження на державний бюджет на 30%.

Економічний ефект Програми визначатиметься за результатами моніторингу реалізації заходів Програми.

Очікувані результати виконання Програми наведені в Додатку 3.

 

Обсяги та джерела фінансування

Джерелами фінансування Програми є кошти державного бюджету, власні кошти шахт та інші джерела (Додаток 4).

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить близько 107 млрд.грн. (18-20 млрд. грн. на рік в 2010-2013 роках з подальшим зменшенням до 15 млрд.грн. в 2015 році), у тому числі з державного бюджету – 47 млрд.грн. (8-10 млрд. грн. на рік в 2010-2013 роках зі зменшенням до 6 млрд.грн. в 2015 році).

Обсяги та склад видатків, необхідних для виконання Програми, визначаються щороку підчас формування показників державного бюджету України, виходячи з можливостей державного бюджету.

 

 

 

Текст Програми

із додатками можна завантажити із

«Файлового архіву»

 


Стаханівському руху - 75 років
Дню шахтаря - гідну зустріч

Сторінки історії Стаханівського руху

29 серпня - "День шахтаря
Выступление Президента Украины В.Ф. Януковича на праздновании Дня шахтера и 75-летия стахановского движения в г. Стаханове

100 років від дня народження О.Ф. Засядька
100 років від дня народження О.Ф. Засядька

Обговорення проекту
Проект державної цільової економічної програми "Українське вугілля " на 2010-2015 роки

Керівні документи розвитку галузі
ГАЛУЗЕВА УГОДА

Актуальний коментар
ЯКЩО У ВАС ПРОБЛЕМИ З НЕВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ - ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНОМ "ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ" МІНВУГЛЕПРОМУ - (044) 594-65-51

Реєстрація
Логін
Пароль
Увійти  
Реєстрація  Реєстрація
Опитування
Чи подобається вам дизайн цього сайту?
Важко відповісти
Так
Ні
Відповісти Відповісти
результати Відповісти2006 - 2010 (08.2019) © Міністерство вугільної промисловості